Zara in Greenbelt


Address: Legazpi Street, Legazpi Village, Makati

Tel. No. (02)729-0845/729-0838/729-0836/729-0827